Clausule registratiekaart donorwerving

Bij registratie als kandidaat-donor verwerkt Rode Kruis-Vlaanderen, Motstraat 40, 2800 Mechelen (“RKV”) jouw persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke. RKV verwerkt deze gegevens om zijn wettelijke verplichtingen als erkende bloedinstelling na te komen op grond van redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid, met name donorwerving en het voorzien in voldoende veilig(e) bloed, plasma en bloedplaatjes. RKV verwerkt jouw gegevens ook voor de globale communicatie over en werving voor andere activiteiten van RKV en van vzw’s verbonden met RKV op basis van haar gerechtvaardigd belang. Deze communicatie is noodzakelijk om de werking en continuïteit van RKV en de met zijn verbonden Vzw’s te garanderen.

De verbonden vzw’s verwerken, elk voor hun activiteiten, jouw gegevens gezamenlijk met RKV. Het betreft Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal VZW, Jeugd Rode Kruis VZW, Rodekruisvakanties VZW, Vormingsinstituut Rode Kruis-Vlaanderen VZW, Zorgbib Rode Kruis-Vlaanderen VZW en, mits jouw toestemming, Rode Kruishotel VZW.

RKV verstrekt jouw gegevens aan deze vzw’s en aan verwerkers die ondersteunende diensten verle-nen zoals een extern dataplatform en -portaal, callcenters, sms- en mailingdiensten en softwareleve-ranciers.

Conform de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, heb je een recht tot inzage, verbetering, wis-sing en beperking van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

RKV geeft, toegang tot haar databank met gegevens aan een verwerker uit de Verenigde Staten wanneer dit vereist is voor het onderhoud van de databank. RKV biedt passende waarborgen via standaardbepalingen. Je kan deze raadplegen bij RKV.

Jouw gegevens worden bewaard zolang je interesse toont voor activiteiten van RKV en maximaal 5 jaar na het einde van je interesse.

Jouw rechten kan je uitoefenen per brief (Rode Kruis-Vlaanderen, Tav DPO, Motstraat 40, 2800 Me-chelen), per e-mail (DPO@rodekruis.be) of via telefoon 015-44 33 86. Via www.rodekruis.be/mijngegevens kan je steeds jouw communicatievoorkeuren beheren.

Je kan steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be, tel +32 2 274 48 00